Alexandre Ducoudray

Historien om Arvor och Alexandre Ducoudray(Född 1918)

Den 20 oktober 1950 lämnade Alexandre Ducoudray från Nantes in varumärket "Montre Arvor".

Alexandre Ducoudray var artillerist under andra världskriget. När han korsar Rhen i april 1945 skadas han allvarligt vilket blir slutet på hans militära karriär. Alexandre hade på grund av sitt handikapp efter krigsskadan svårt att få arbete. Han bestämde sig för att prova på klockbranschen eftersom han uppskattade klockor och beställde sina första armbandur från en tillverkare i Doubs. Han tog sedan bokstavligen klockorna i fickorna för att erbjuda dem till juvelerarurmakare i Bretagne. Alexandre Ducoudray visade sig vara en utmärkt handlare. Mycket snabbt skapade han ett nätverk av lojala kunder/juvelerare. Alexandre visade god förmåga att både knyta professionella och känslomässiga band.

Den 1 oktober 1957 hade han inom företaget en egen reparations- och monteringsverkstad i Damprichard. Urtavlor, visare och boetter köptes in från klockfabriken Yema och urverken kom ofta från den franska tillverkaren Cupillard. Arvors grundfilosofi byggde på närhet och personlig kontakt mellan säljare och köpare. Företages slogan var ”Basic watches of quality”.

Med tiden flyttade Alexandre Ducoudray till rue Alfred de Musset i Nantes. Han inrättade sitt kontor på 12 Place Canclaux i en borgerlig byggnad och öppnade en verkstad i den angränsande byggnaden där en av urmakarna var Monsieur Billard, som arbetade för Arvor från 1970 till 1984. Även om Billard fick sparken 1984 minns han än idag Alexandre Ducoudray som en seriös, uppriktig chef som var extremt lojal mot sina kunder och leverantörer.

Den 31 december 1984 stängde monterings- och reparationsverkstaden i Damprichard sina dörrar, liksom den i Nantes. Som för många andra Europeiska klockföretag slog kvartskrisen och konkurrensen från Kina mycket hårt. Alexandre Ducoudray säljer sitt varumärke och sina lager till sin leverantör och vän från Villers Le Lac, Jacques Renaud-Bezot.

Alexandre Ducoudray fortsätter emellertid att sälja klockorna som säljare och verkställande direktör fram till 75 års ålder.


English:

The story of Arvor and Alexandre Ducoudray(Born 1918)

On October 20, 1950, Alexandre Ducoudray of Nantes filed the trademark "Montre Arvor".

Alexandre Ducoudray was an artilleryman during World War II. Crossing the Rhine in April 1945, he is seriously injured, ending his military career. Due to his disability after the war injury, Alexandre had difficulty finding work. He decided to try his hand at the watch business because he appreciated watches and ordered his first wristwatches from a manufacturer in Doubs. He then literally pocketed the watches to offer them to jeweler watchmakers in Brittany. Alexandre Ducoudray proved to be an excellent trader. Very quickly he created a network of loyal customers/jewelers. Alexandre showed good ability to build both professional and emotional ties.

On 1 October 1957, he had his own repair and assembly workshop in Damrichard within the company. Dials, hands and cases were bought in from the watch factory Yema and the movements often came from the French manufacturer Cupillard. Arvor's basic philosophy was based on proximity and personal contact between seller and buyer. The company's slogan was "Basic watches of quality".

In time, Alexandre Ducoudray moved to rue Alfred de Musset in Nantes. He set up his office at 12 Place Canclaux in a bourgeois building and opened a workshop in the adjacent building where one of the watchmakers was Monsieur Billard, who worked for Arvor from 1970 to 1984. Although Billard was fired in 1984, he still remembers Alexandre Ducoudray as a serious, upright manager who was extremely loyal to his customers and suppliers.

On 31 December 1984, the assembly and repair shop in Damrichard closed its doors, as did the one in Nantes. As for many other European watch companies, the quartz crisis and competition from China hit very hard. Alexandre Ducoudray sells his brand and stocks to his supplier and friend from Villers Le Lac, Jacques Renaud-Bezot.

However, Alexandre Ducoudray continues to sell the watches as a salesman and managing director until the age of 75.